Zgłoszenie wniosku o dodatek pielęgnacyjny

Opis sprawy

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

W przypadku osób, które ukończyły wiek 75 lat – dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu.

Osobie , która ukończyła 75 lat i uznana została za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji , przysługuje jeden dodatek pielęgnacyjny.

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie
Dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji

Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi

Postępowanie w sprawie wszczyna się na podstawie wniosku zgłoszonego w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS.

Właściwą jednostką do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny składa bezpośrednio osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy – osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Korespondencja (decyzja) przekazywana jest zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej, pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, zamieszkania – pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Terminy

Organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie

Tryb odwoławczy

  • Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS wydanego w sprawie o ustalenie całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS – w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.
  • Od decyzji organu rentowego przysługuje, w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, odwołanie do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227)

Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą

N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie

Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy

Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Materiały informacyjne, znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.