Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne w okresie ubezpieczenia chorobowego

Opis sprawy

Ubezpieczony, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, może ubiegać się przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (360 dni). Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia.

Wymagane dokumenty

Do przyznania i wypłaty przez ZUS świadczenia rehabilitacyjnego niezbędne są:

Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego na druku ZUS Np-7,

Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9,

Wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10. Dokument ten nie jest wymagany jeśli wniosek składa ubezpieczony będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,

Zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 w przypadku pracownika, ZUS Z-3b – w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych albo ZUS Z-3a w przypadku innych ubezpieczonych.

Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi

Terenowa Jednostka Organizacyjna ZUS właściwa ze względu na siedzibę płatnika składek.

Terminy

Roszczenie o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie przysługuje.
Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego powinna nastąpić w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o świadczenie. Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne jest przyznane w wyniku postępowania rentowego albo gdy ubezpieczony zgłosił sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika lub był zgłoszony zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika, decyzja przyznająca i wypłata świadczenia powinna nastąpić w terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia przez komisję lekarską. W razie odmowy prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, decyzja odmowna powinna być wydana najpóźniej w terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2010r. Nr 77, poz. 512, ze zm.)

Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą

ZUS Np-7 – oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego
ZUS N-9 – zaświadczenie o stanie zdrowia
ZUS N-10 – wywiad zawodowy z miejsca pracy
ZUS Z-3 – zaświadczenie płatnika składek – w przypadku pracowników
ZUS Z-3b – zaświadczenie płatnika składek- w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych
ZUS Z-3a – zaświadczenie płatnika składek – w przypadku pozostałych ubezpieczonych

Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy

Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Materiały informacyjne, znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.