Uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek

Opis sprawy

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wydawane jest na wniosek płatnika składek przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS.
Dla podmiotów, które nie są płatnikami składek, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , organem do wydawania zaświadczenia stwierdzającego, że podmiot nie figuruje w Centralnym Rejestrze Płatników, jest I Oddział ZUS w Warszawie, gdy podmiot nie ma siedziby w Polsce (np. firma zagraniczna) lub właściwa, z uwagi na miejsce siedziby w Polsce Terenowa Jednostka Organizacyjna ZUS.
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia płatnik nie zalega z opłacaniem składek. Stan rozliczeń potwierdzany w zaświadczeniu jest ustalany na podstawie aktualnie zaewidencjonowanych na koncie płatnika danych z prawidłowo wypełnionych i przekazanych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, jak też dokonanych wpłat, które zostały zidentyfikowane i zaewidencjonowane. na koncie płatnika, do dnia wydania zaświadczenia.
Nie ma żadnej granicznej kwoty minimalnej, która stanowiąc zadłużenie, uzasadniałaby wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.
Płatnik składek korzystający z ulg (np. odroczenie płatności lub zawarcie układu ratalnego) może otrzymać na wniosek zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, jeżeli w terminie wykonuje postanowienia podpisanej umowy w sprawie ulgi. W zaświadczeniu jest podawane potwierdzenie faktu korzystania z ulgi.
Została uruchomiona usługa umożliwiająca potwierdzanie autentyczności zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanych po 3 kwietnia 2009r. Usługa jest bezpłatna, dostępna on-line pod adresem https://ssl.zus.pl/zn.

Cechy wydawanego zaświadczenia o niezaleganiu.

Zaświadczenia o niezaleganiu wydawane są płatnikom składek przez Terenowe Jednostki Organizacyjne ZUS na centralnie drukowanym blankiecie, który jest drukiem ścisłego zarachowania i posiada stosowne zabezpieczenia, przede wszystkim zawiera 2-literowy numer serii i 7-cyfrowy kolejny numer.
Wydawane płatnikowi zaświadczenie oznaczone jest indywidualnym 18 znakowym numerem i powinno być opieczętowane pieczęcią z godłem, pieczątką wydającej zaświadczenie Terenowej Jednostki Organizacyjnej ZUS i imienną pieczątką służbową oraz podpisane przez osobę upoważnioną.

Wymagane dokumenty

Formularz Wniosku płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, dostępny jest w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl
Oddziały ZUS przyjmują również wnioski w formie pisemnej, innej niż formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, konieczne jest jednak podanie w nim danych identyfikacyjnych płatnika składek, zgodnych ze zgłoszeniem płatnika składek, jak też sposobu odbioru zaświadczenia.

Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi

Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek należy złożyć we właściwej terenowej jednostce ZUS lub przesłać listem poleconym na jej adres. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą (zgodnie z dyspozycją określoną we wniosku).
Wniosek ten można również wypełnić i wysłać przy pomocy ,Elektronicznego Urzędu Podawczego (wymagane jest posiadanie Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego).
Zaświadczenie może zostać odebrane osobiście przez płatnika na podstawie stosownego dokumentu (np. dowodu osobistego) lub upoważnioną osobę – na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez płatnika składek do odbioru dokumentu.

Terminy

ZUS wydaje zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Gdy zachodzą przyczyny uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Terenowa Jednostka Organizacyjna wydaje płatnikowi decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
Uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, w terenowej jednostce ZUS

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek przysługuje odwołanie do sądu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585,) w związku z postanowieniami art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą

Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy

Poprzez Internet:

www.zus.pl