Uzyskanie zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8

Opis sprawy

Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 przysługuje ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu:

 • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
 • decyzji właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
 • porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.
Za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.
Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.
W przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, przebywa w szpitalu, ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje za okres pobytu matki dziecka w szpitalu dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu osobistego sprawowania opieki nad nowourodzonym dzieckiem, w wymiarze do 8 tygodni, tj. do 56 dni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia. Ten wymiar zasiłku opiekuńczego nie jest związany z rokiem kalendarzowym i jest niezależny od podstawowego wymiaru zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym (60 dni w roku kalendarzowym).
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Wymagane dokumenty

Dokumentami wymaganym do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8. są:

 • oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego o na druku ZUS Z-15,
 • oświadczenie ubezpieczonego – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
 • decyzja o konieczności izolacji dziecka wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
 • zaświadczenie wystawione na zwykłym blankiecie przez lekarza, lekarza stomatologa, starszego felczera lub felczera, upoważnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. Zaświadczenie powinno zawierać, imię i nazwisko małżonka stale opiekującego się dzieckiem, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, imię i nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka, pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie,
 • zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu ubezpieczonej-matki dziecka w szpitalu oraz oświadczenie ojca dziecka o pobieraniu przez nią zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, gdy matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników, ZUS Z-3b – w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi

W jednostce terenowej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek, w przypadku:

 • ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
 • ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
 • ubezpieczonych będących duchownymi.

Osoby ubezpieczone, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, występują o zasiłek opiekuńczy do płatnika składek.

Terminy

Roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
Wypłata zasiłku opiekuńczego powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

W razie odmowy prawa do zasiłku decyzja odmowna powinna być wydana najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie prawa do zasiłku opiekuńczego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2010r. Nr 77, poz. 512, ze zm.)

Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą

ZUS Z-15 oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego
ZUS Z-3 zaświadczenie płatnika składek – w przypadku pracowników
ZUS Z-3b zaświadczenie płatnika składek- w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych
ZUS Z-3a zaświadczenie płatnika składek – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
Formularze można pobrać w każdej jednostce terenowej ZUS lub ze strony internetowej ZUS.

Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy

Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Materiały informacyjne, znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.