UBEZPIECZENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego obejmuje:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu może zostać rozszerzone o ubezpieczenia z pakietu ubezpieczeń dodatkowych (dostępne wyłącznie w powiązaniu z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych):

Ubezpieczenie ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposażenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Zakres ubezpieczenia kredytu hipotecznego od ognia i innych zdarzeń losowych:

pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, powódź, huragan, lawinę, osunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu, katastrofę budowlaną, akty terroru, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, zapadanie się ziemi, grad, napór śniegu, dym i sadza, zalanie, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew lub masztów, przepięcie, wandalizm
Przedmiotem ubezpieczenia do kredytu hipotecznego są nieruchomości: inwestycje, budynki zgodnie z ich przeznaczeniem wraz ze stałymi elementami wyposażenia lub lokale wraz ze stałymi elementami wyposażenia:

stanowiące własność Kredytobiorcy na podstawie tytułu prawnego,
znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu określonym w deklaracji zgody,
pełniące funkcję zabezpieczenia spłaty zaciągniętego w banku kredytu lub pożyczki poprzez ustanowienie na nich hipoteki na rzecz banku.
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową w przypadku:

ruchomości domowych – szkody powstałe wskutek:
a) pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, lawiny, deszczu nawalnego, zapadania lub osunięcia się ziemi, naporu śniegu, dymu i sadzy, zalania, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku drzew lub masztów,

b) przepięcia,

c) wandalizmu,

d) kradzieży z włamaniem i rabunku,

e) stałych elementów wyposażenia – szkody powstałe wskutek: kradzieży z włamaniem i rabunku

ruchomości domowych znajdujących się w budynku mieszkalnym będącym w trakcie budowy, przebudowy lub remontu – szkody powstałe wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, powodzi, lawiny, zapadania lub osunięcia się ziemi, huku ponaddźwiękowego

Przedmiotem ubezpieczenia jest

:ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną przez niego Poszkodowanemu czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, będącą następstwem zdarzenia zaistniałego w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego oraz:

l osób bliskich Ubezpieczonego, stale z nim zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,

l pomocy domowej i/lub opiekunki do dzieci zatrudnionej przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, jeżeli szkoda powstała bezpośrednio w związku z wykonywaniem czynności mieszczących się w zakresie obowiązków wchodzących w zakres podpisanej umowy.

Pod pojęciem czynności życia prywatnego rozumie się, w szczególności czynności związane z:

opieką nad małoletnimi dziećmi lub osobami upośledzonymi umysłowo będącymi osobami bliskimi Ubezpieczonego i zamieszkałymi z nim,
posiadaniem przez Ubezpieczonego zwierząt domowych i pasiek, z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach handlowych lub hodowlanych,
użytkowaniem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, stanowiącego zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank, w tym – szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
użytkowaniem ruchomości domowych i urządzeń gospodarstwa domowego,
użytkowaniem rowerów i wózków inwalidzkich bez napędu mechanicznego.
Okres ubezpieczenia kredytu hipotecznego liczony jest odrębnie dla każdej ubezpieczonej nieruchomości i trwa 12 miesięcy.

Okres ubezpieczenia kredytu hipotecznego rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu, a w przypadku, gdy Kredytobiorca podejmie decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu kredytowania, od dnia następnego po złożeniu przez Kredytobiorcę u Ubezpieczającego (Bank) deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się:

1) z dniem upływu okresu ubezpieczenia,

2) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia,

3) z dniem przejścia prawa własności ubezpieczonego mienia na inną osobą, jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę tego mienia,

4) z dniem następnym po dokonaniu całkowitej spłaty kredytu,

5) z dniem następnym po dniu, w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie rezygnacji z ubezpieczenia, pod warunkiem złożenia Ubezpieczycielowi oświadczenia w przedmiocie rezygnacji przez Bank,

6) z dniem rozwiązania umowy kredytu. Do ubezpieczenia może przystąpić Kredytobiorca lub współ-kredytobiorca, który zawarł z Bankiem umowę kredytu/pożyczki hipotecznej i złożył deklarację zgody na przystąpienie do ubezpieczenia.

Objęcie ubezpieczeniem kredytu hipotecznego następuje po spełnieniu następujących warunków:

złożeniu przez osobę przystępująca do ubezpieczenia Deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia,
opłaceniu składki przez osobę przystępująca do ubezpieczeni,
zgłoszeniu do Ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego celem ubezpieczenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *