Pożyczka hipoteczna

Przeznaczenie pożyczki

Istotą pożyczki hipotecznej jest otrzymanie środków na dowolny cel bez konieczności wskazywania sposobu ich wykorzystania.

Jeżeli masz nieruchomość możesz wykorzystać jej potencjał zastawiając ją w banku jako zabezpieczenie pożyczki.

 

Pożyczkobiorca

Akceptowane są wszystkie źródła uzyskania dochodów:

 • Umowa o pracę
 • Kontrakty menadżerskie
 • Działalność gospodarcza – wszelkie formy opodatkowania
 • Umowy zlecenia i umowy o dzieło, z tytułu najmu nieruchomości, działy specjalne produkcji rolnej, emerytury i renty, dywidendy i inne dochody kapitałowe, także osiągane za granicą

UWAGA: Jeżeli wykonujesz zawód zaufania publicznego (jesteś m.in. architektem, lekarzem, lekarzem weterynarii, radcą prawnym, adwokatem, notariuszem) możesz uzyskać pożyczkę na podstawie uproszczonej formy badania zdolności kredytowej – na podstawie oświadczenia o dochodach.

 

Wysokość pożyczki

Wysokość pożyczki uzależniona jest od:

 • zdolności kredytowej
 • wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem pożyczki oraz
 • stosunku wysokości pożyczki do wartości nieruchomości zwanym wskaźnikiem LTV pożyczki

przy czym w zależności od banku będzie można uzyskać pożyczkę w wysokości od 50% do 80% wartości inwestycji.

Banki mogą skredytować również prowizję bankową, koszty ustanowienia hipoteki oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z uzyskaniem pożyczki.

 

Waluta:

frank szwajcarski, euro, dolar amerykański i złoty polski. Możesz wybrać walutę najkorzystniejszą dla Ciebie, a także zmienić walutę pożyczki w okresie spłaty.

 

Oprocentowanie pożyczki

określone jest według zmiennej stopy procentowej i zależy od kilku czynników, między innymi: wysokości pożyczki, waluty pożyczki, wartości nieruchomości.

Zabezpieczenie pożyczki

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest:

 • Prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku do księgi wieczystej nieruchomości.
 • Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Dodatkowo: często wymagane jest ubezpieczenie na życie czy od bezrobocia

Do czasu ustanowienia hipoteki, zabezpieczeniem jest: podwyższenie marży od 1% do 2% lub dodatkowe ubezpieczenie

Jeżeli nie masz nieruchomości, która mogłaby być zabezpieczeniem Twojej pożyczki, akceptowane są zabezpieczenia na więcej niż jednej nieruchomości lub nieruchomość osoby trzeciej

Wypłata pożyczki

Pożyczka wypłacana jest na wskazany przez pożyczkobiorcę rachunek bankowy, z reguły jego własny.

W przypadku pożyczek indeksowanych i denominowanych do walut obcych pożyczka wypłacana jest w złotych i przeliczana po kursie kupna waluty, ustalanym przez Bank.

Spłata pożyczki

 • Raty równe (annuitetowe) lub malejące.

W przypadku pożyczek indeksowanych, denominowanych do walut obcych spłata następuje po kursie sprzedaży, ustalanym przez Bank