Podział majątku: koszty i opłaty

Wniesienie sprawy do sądu cywilnego wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat.

W większości spraw cywilnych wysokość opłaty zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli od wysokości kwoty, jakiej domagasz się od pozwanego.

W sprawie o podział majątku jest jednak inaczej.

Opłata od wniosku jest stała – niezależnie od tego, ile wynosi majątek, który będzie przedmiotem podziału – i wynosi 1000zł.

(jeśli strony idąc do sądu mają już opracowany zgodny plan podziału majątku opłata jest niższa i wynosi 300 zł.)

Opłatę uiszcza się wraz z wnioskiem – np. dokonuje płatności na konto sądu i do wnioski dołącza się dowód dokonania opłaty.

Oprócz tej stałej opłaty, którą wnioskodawca musi uiścić na początku postępowania, mogą pojawić się dalsze koszty – np. związane z koniecznością wykonania opinii przez biegłego jeśli strony nie dojdą do porozumienia w kwestii wartości nieruchomości.

Mimo tego, iż przyjęte rozwiązanie – czyli właśnie stała opłata, niezależna od wartości dzielonego majątku jest korzystne dla stron, można prosić sąd, aby od kosztów sądowych zwolnił. Wniosek taki trzeba jednak szczegółowo uzasadnić, dokładnie opisując swoją sytuację życiową i materialną.