Naliczanie składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Opis sprawy

Do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników zobowiązani są:
– Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium RP,
– Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o EOG w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium RP,
– Oddziały banków zagranicznych,
– Oddziały instytucji kredytowych,
– Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
– Oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
jeżeli spełniają warunki określone w art.2 ust.1 ustawy.

Za pracownika uważa się osobę, która zgodnie z przepisami polskiego prawa:
– jest zatrudniona na podstawie: stosunku pracy,
– jest zatrudniona na podstawie umowy o prace nakładczą,
– wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
– wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną,
jeśli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z wyjątkiem małżonka pracodawcy, a także jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów i synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Pracodawca oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
– za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu (obowiązuje od 01.01.2009r.),
– przez okres 12 miesięcy za osoby zatrudnione, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (obowiązuje od 01.07.2009r.),
– za pracowników którzy ukończyli 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn (obowiązuje od 01.07.2009r.)

Składka na FGŚP wynosi 0,10 % podstawy wymiaru i jest w całości finansowana ze środków płatnika składek.
Podstawę wymiaru składki na FGŚP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną

Poradnik “Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na tle ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”.

Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki. Terminy rozliczania i opłacania składek. Numery kont bankowych.

Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych ZUS

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz.1121 z późn. zm.).