Naliczanie i opłacanie odsetek od nieopłaconych w terminie składek

Opis sprawy

Wraz z opłaconą po terminie kwotą składki należnej w całości lub części, płatnik powinien uregulować także odsetki za zwłokę.
Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, naliczone na zasadach i w wysokości określonej w ustawie Ordynacja podatkowa. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.
Odsetki za zwłokę finansowane są w całości z własnych środków przez płatnika składek.
Kwotę odsetek za zwłokę na określony dzień wylicza się przez przemnożenie kwoty zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę oraz podzielenie otrzymanego iloczynu przez 365 x 100. Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują również dwie stawki obniżonych odsetek za zwłokę:

– stawka odsetek obniżonych wynosi 50% stawki podstawowej dla należności z tytułu składek za okres rozliczeniowy od 12/2015 (począwszy), gdy:
1) skuteczna (czyli zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) korekta deklaracji jest złożona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu ustawowego terminu do złożenia deklaracji za okres, za który jest składana korekta,
2) opłacenie należności wynikających ze złożenia skutecznie prawnej deklaracji nastąpiło w ciągu 7 dni od dnia złożenia tej korekty deklaracji.

– stawka odsetek obniżonych wynosi 75% stawki podstawowej dla należności z tytułu składek za okresy rozliczeniowe do 11/2015 (włącznie), gdy:
1) została złożona skuteczna korekta deklaracji rozliczeniowej,
2) opłacenie należności wynikających ze złożenia skutecznie prawnej deklaracji nastąpiło w ciągu 7 dni od dnia złożenia tej korekty deklaracji bez konieczności składania uzasadnienia.

Ważne

Zastosowanie obniżonej stawki odsetek jest możliwe jedynie w przypadku, gdy korekty dokumentów rozliczeniowych zostaną złożone przez płatnika składek z własnej inicjatywy oraz będą opłacone w całości należne składki z odsetkami, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną

Kalkulator odsetkowy dla płatników składek

Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki. Terminy rozliczania i opłacania składek. Numery kont bankowych.

Aktualna wysokość stawek odsetek.

Podstawa prawna

Art. 23 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.).

Art. 56a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613, z późn. zm.).

Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy

Telefonicznie:

w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT): 22 560 16 00 – z telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym).

Poprzez Internet:

na stonach www.zus.pl oraz pue.zus.pl

W jednostce ZUS:

w każdej jednostce ZUS w sali obsługi klientów.