Leasing – specyficzna dzierżawa

Pojęcie leasing pochodzi od angielskiego „to lease”, które oznacza: wynająć, wydzierżawić. To taka umowa cywilnoprawna, w której finansujący (leasingodawca) przekazuje korzystającemu (leasingobiorcy) prawo do korzystania z rzeczy na uzgodniony w okres, w zamian za cykliczne opłaty (raty leasingowe).

Dla leasingobiorcy taka umowa gwarantuje pełne korzystanie, np. z samochodu bez konieczności wyłożenia od razu kwoty, która byłaby potrzebna na zakup auta. Do tego pozwala ograniczyć bieżące obciążenia podatkowe.

Leasing po polsku

W polskim systemie prawa umowa leasingu jest opisywana przez Kodeks cywilny następująco:

„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”

Warto dodać, że rzeczami, czyli przedmiotami leasingu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są tylko przedmioty materialne. Natomiast nie są nimi np.: energia, dobra intelektualne, dobra osobiste, pieniądze, papiery wartościowe, czy prawa majątkowe.

Jednak dla celów podatkowych definicja umowy leasingu jest rozszerzona o każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania, albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe, lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Za użytkowanie obiektu leasingobiorca płaci w określonych terminach raty leasingowe składające się z dwóch części: składnika kapitałowego odzwierciedlającego wartość użytkowanego obiektu przypadającego na okres leasingu i składnika odsetkowego, stanowiącego wynagrodzenie dla leasingodawcy.

Rodzaje leasingu:

– leasing bezpośredni – producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem,

– leasing pośredni – między producentem, a użytkownikiem pośredniczy wyspecjalizowana firma leasingowa.

Leasing konsumencki

Generalnie w Polsce leasing jest wykorzystywany przez przedsiębiorców. Natomiast leasing konsumencki, nazwany też prywatnym, przeznaczony jest dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest jednak mało popularny i stanowi zaledwie 2% rynku w Polsce.