Kredyt hipoteczny po rozwodzie

Kredyt hipoteczny po rozwodzie. Mieszkanie, dom na kredyt hipoteczny a rozwód. Jako małżeństwo wzięliśmy kredyt hipoteczny lub kredyt mieszkaniowy na mieszkanie lub dom jako wspólni kredytobiorcy, a teraz chcemy złożyć pozew o rozwód. Jak wygląda kwestia podziału majątku i co się dzieje ze wspólnym kredytem hipotecznym? Czy można podzielić mieszkanie i kredyt hipoteczny? Jak wyglądałaby spłata kredytu hipotecznego po rozwodzie i podziale majątku? Umowa o kredyt hipoteczny zawarta z bankiem w czasie trwania małżeństwa nie przestaje obowiązywać w przypadku rozwodu czy podziału majątku. Dla banku najważniejsze jest to, aby spłata zaciągniętego kredytu hipotecznego przebiegała według umowy kredytowej i harmonogramu, czyli by w ustalonym w umowie terminie pieniądze na ratę kredytu hipotecznego zostały wpłacone. Jeśli któryś z byłych małżonków nie będzie dysponował pieniędzmi pozwalającymi na regularną spłatę kredytu hipotecznego, przelewy na poczet kredytu hipotecznego będą realizowane z opóźnieniem lub ich spłata zostanie zupełnie zawieszona, wtedy bank upomni się o swoje pieniądze u każdego współkredytobiorcy. Najważniejsza jest więc zdolność kredytowa po rozwodzie, której zmiany mogą wpłynąć na dalsze warunki spłaty kredytu hipotecznego. Ograniczenie tej zdolności powoduje powstanie roszczenia ze strony banku o dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego, a jego brak może doprowadzić nawet do zerwania umowy kredytowej.

KREDYT HIPOTECZNY PO ROZWODZIE

Kredyty hipoteczne zaciągnięte wspólnie a powstałe w czasie trwania małżeństwa obciążają oboje małżonków nawet po rozwodzie czy podziale majątku. Rozwód i ustanowienie między małżonkami rozdzielności majątkowej powodują, że małżonkowie w częściach równych są zobowiązani do spłaty kredytu hipotecznego. W przypadku rozwodu powstaje bowiem pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa pod warunkiem, że wcześniej nie podpisywali rozdzielności majątkowej tzw. intercyzy. Podziału majątku małżeńskiego np. mieszkania można dokonać przed sądem – jeśli pomiędzy małżonkami zachodzą kwestie sporne. Małżonkowie mogą też zawrzeć porozumienie w drodze umowy. W każdym razie, zarówno w przypadku podziału sądownego jak i umownego, podziałowi podlegają przede wszystkim aktywa majątkowe, czyli to, co małżonkowie posiadają. Długi nie podlegają podziałowi. Jeśli zatem w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zgromadzili wspólny majątek i np. kupili dom lub mieszkanie na kredyt hipoteczny, to właśnie ono podlegać będzie podziałowi. Tak co do zasady podział majątku przeprowadzany jest dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Określając wartość wspólnie kupionego mieszkania na kredyt, należy uwzględnić jego obciążenia wpływające na wartość tego mieszkania. Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, zmniejsza wartość majątku wspólnego. W przypadku wspólnego mieszkania na kredyt hipoteczny lub posiadanego domu kupionego za kredyt hipoteczny w całości lub części to podziału należy dokonać w formie aktu notarialnego. Małżonkowie dzielą więc między siebie to, co wspólnie kupili – mieszkanie, działkę, dom, a jeśli są zgodni mogą zawrzeć w kacie notarialnym, że będą wspólnie spłacać ciążące na nich długi – taka możliwość istnieje jeśli dzielą majątek w umowie. Natomiast jeśli podział jest dokonywany sądownie sytuacja wygląda inaczej. W przypadku kredytu mieszkaniowego pozostającego do spłaty po rozwodzie, sąd nie dokona jego podziału tylko przyzna mieszkanie jednemu z małżonków. Jeśli nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym, który małżonkowie zaciągnęli wspólnie, to obydwoje mają obowiązek jego spłaty, chyba że sąd zdecyduje, iż zobowiązanie do spłaty spada na jednego z małżonków. Zobowiązanie sądowe czy akt notarialny jest wiążący pomiędzy małżonkami, jednak nie wywiera bezpośredniego skutku wobec banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Takie porozumienie skuteczne będzie dopiero gdy bank udzieli zgody na przejęcie zobowiązania przez drugiego z małżonków na podstawie umowy oraz przepisów art. 519 i niżej kodeksu cywilnego.

KREDYT HIPOTECZNY – ROZWÓD

Zaciągnięte w banku zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego wciąż obciąża obydwoje małżonków – tak sytuacja wygląda z punktu widzenia banku, który udzielił kredyt hipoteczny. Dzieje się tak, ponieważ umowa kredytu hipotecznego zawarta z bankiem w czasie trwania małżeństwa nie przestała obowiązywać. Jeśli małżonkowie zaciągali kredyt wspólnie na zakup mieszkania, które po rozwodzie przypadło w udziale jednemu z nich, to nawet jeśli sąd nakazał spłatę kredytu osobie, której mieszkanie przyznał, bank nadal może domagać się spłaty od obojga małżonków. Umowa kredytowa zawarta z bankiem w czasie trwania małżeństwa, po rozwodzie nadal obowiązuje. Oczywiście, w sytuacji gdy małżonek zwolniony przez sąd z obowiązku płacenia rat kredytu hipotecznego zostanie przez bank wezwany do zapłaty i ureguluje dług, może dochodzić od byłego współmałżonka roszczenia regresowego. Wymaga to jednak, w braku dobrowolnej zapłaty, wszczęcia postępowania sądowego. Ratunkiem w tej sytuacji jest próba renegocjacji umowy kredytu hipotecznego z bankiem, na mocy której w miejsce obojga małżonków, zostanie jeden z nich, biorąc na siebie obowiązek spłaty kredytu. Oczywiście będzie on mógł się domagać spłaty części należności z kredytu hipotecznego od drugiego małżonka. Trzeba jednak pamiętać o tym, że bank nie musi się zgodzić na opisaną wyżej zmianę umowy kredytu hipotecznego. Mimo, że zgodnie z obowiązującą w polskim systemie prawnym zasadą swobody umów, umowa kredytu hipotecznego może być zmieniona, to należy liczyć się z faktem, że dla banku, posiadanie po stronie kredytobiorcy dwóch osób jest bardziej dogodne niż jednej. Jeśli jednak zarobki i zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego np. w postaci przedstawienia dodatkowych poręczycieli przez jedno z byłych małżonków wyda się wystarczające, wówczas bank nie powinien sprzeciwić się takiej zmianie w umowie kredytowej. Bank nie jest jednak zobligowany w razie rozwodu kredytobiorców do zmieniania treści umowy kredytowej, o czym należy w każdym przypadku pamiętać. Kredyt hipoteczny pozwala bowiem bankowi dochodzić spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego niezależnie od tego, kto jest właścicielem nieruchomości – czyli niezależnie, który z byłych małżonków posiada nieruchomość po podziale majątku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *