KREDYT HIPOTECZNY DOKUMENTY

Dokumenty potrzebne na zakup mieszkania lub domu w przypadku kredytu hipotecznego. Zanim zdecydujesz się na złożenia wniosku o kredyt hipoteczny, pamiętaj, żeby najpierw skompletować komplet wymaganych dokumentów, które będą podstawą procesu weryfikacji ryzyka i naszej zdolności kredytowej do udzielenia nam kredytu hipotecznego przez bank. Decydując się na kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu przede wszystkim musimy złożyć wniosek kredytowy, do którego musimy dołączyć wiele ważnych dokumentów: od wyceny kupowanej nieruchomości, przez zaświadczenie o zarobkach, PIT, po wiadomości z Biura Informacji Kredytowej o historii kredytowej kredytobiorcy. Zgromadzenie tych dokumentów zajmuje zwykle bardzo dużo czasu, więc warto się przygotować przed wizyta w banku. Ich rodzaj oraz ilość będą różniły się w zależności od banku, do którego się udamy. Jednak w każdym przede wszystkim będziemy musieli przedstawić dokumenty potwierdzające nasze dochody oraz podstawowe dokumenty dotyczące kupowanej czy budowanej nieruchomości. Banki różnią się między sobą wymaganiami co do dokumentów potrzebnych do wniosku kredytowego, co wpływa na średni czas podejmowania decyzji kredytowej, który w polskich bankach wynosi jeden miesiąc.

DOKUMENTY KREDYT HIPOTECZNY

Dzięki przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, mamy szansę na skrócenie czasu weryfikacji wniosku kredytowego. Czas potrzebny na uruchomienie kredytu hipotecznego ma ogromne znaczenie. Jeśli jest on zbyt długi, możemy skutecznie zniechęcić się do banku i doradcy kredytowego nawet, jeśli oferta kredytu hipotecznego jest promocyjna. Możemy także ponieść spore straty, jeżeli nie dopełnimy na czas formalności. Umowy przedwstępne zawierają zwykle maksymalny termin, do którego powinna zostać zawarta transakcja kupna-sprzedaży. Jeśli nie zdążymy uzyskać na czas kredytu, umowa przedwstępna wygasa, a sprzedający zachowuje zadatek wpłacony przez nas lub przepadnie nam oferta kupna nieruchomości po bardzo atrakcyjnej cenie jeśli szybko nie sfinalizujemy transakcji kupna. W takim wypadku dobrze przygotowane dokumenty mogą nam przyspieszyć udzielenie kredytu hipotecznego.

Dokumenty do kredytu hipotecznego możemy podzielić na cztery główne grupy dokumentów: identyfikujące nas jako kredytobiorcę, dotyczące naszych dochodów, mówiące o nieruchomości oraz o naszych zobowiązań finansowych (kredyty, raty, karty kredytowe).

Dokumenty identyfikujące nas jako kredytobiorcę

Potwierdzają one naszą tożsamość jako kredytobiorcy oraz pod pewnymi względami informują bank o naszej sytuacji rodzinnej:

dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, legitymację ubezpieczeniową, legitymację emeryta lub rencisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową) lub kartę stałego pobytu z numerem ewidencyjnym PESEL;
w przypadku intercyzy – umowa w formie aktu notarialnego stwierdzającą rozdzielność majątkową;
w przypadku separacji czy rozwodu małżonków – prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające taki stan rzeczy.

Dokumenty dotyczące naszych dochodów

Są to te dokumenty, które potwierdzają nasze zatrudnienie oraz wysokość uzyskiwanego przez nas dochodu. W zależności od rodzaju zatrudnienia, dokumenty te nie będą jednakowe.

W przypadku umowy o pracę konieczne jest wypełnienie przez zakład pracy bankowego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanego przez kredytobiorcę dochodu. Często dodatkowo należy dołączyć wyciąg z konta bankowego za 3 ostatnie miesiące, gdzie widoczny jest wpływ wynagrodzenia. Niektóre banki poza wymienionymi dokumentami zobowiązują kredytobiorcę do dostarczenia np. wyciągu z karty kredytowej, rocznego zeznania podatkowego czy świadectwa pracy. Jest to uzależnione od indywidualnych procedur i wymagań konkretnego banku.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony: zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych średnich dochodach netto z ostatnich 3 miesięcy. Zaświadczenie jest ważne miesiąc od daty wystawienia. Minimalny staż pracy w obecnym miejscu zatrudnienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Osoby zatrudnione na pod-stawie umowy o pracę na czas określony: zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych średnich dochodach netto z ostatnich 3 miesięcy. Minimalny staż pracy w obecnym miejscu zatrudnienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Dokumenty poświadczające ciągłość zatrudnienia z tytułu umowy o pracę od minimum 2 łat. Jeżeli umowy były podpisywane z różnymi pracodawcami, wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy.

Gdy dochody kredytobiorcy osiągane są z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bank wymaga od kredytobiorcy nieco innych dokumentów. Są nimi:

 • decyzja o nadaniu numeru REGON oraz NIP;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź też inny dokument, który poświadcza fakt prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;
 • deklaracje PIT za ubiegły rok.
 • Dodatkowo osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny musi dostarczyć bankowi dokumenty, które umożliwiają ustalenie dochodu w roku bieżącym. Różnią się one w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, mają obowiązek przedstawienia bankowi podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane są dostarczyć do banku oświadczenia o wysokości dochodów w roku bieżącym oraz ewidencji przychodów pokazującej uzyskane w roku bieżącym przychody. Dodatkowo niektóre banki wymagają dołączenia wyciągu z rachunku bieżącego firmy.
Ci, którzy prowadząc działalność rozliczają się z Urzędem Skarbowym na zasadzie karty podatkowej, muszą dostarczyć bankowi aktualną decyzję Urzędu Skarbowego określającą wysokość podatku w formie karty podatkowej.
W sytuacji, gdy dochody nasze uzyskiwane są z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, bank wymaga dodatkowo przedstawienia kopii umów z ostatnich 12 miesięcy wraz z rachunkami oraz deklaracji podatkowej PIT, co najmniej za ostatni rok. Niekiedy konieczne jest także dołączenie wyciągu z rachunku bankowego.

Dokumenty dotyczące kupowanej lub budowanej nieruchomości

Dokumenty te dotyczą bezpośrednio przedmiotu kredytowania i zabezpieczenia kredytu. Będą one inne przy nieruchomości nabywanej na rynku pierwotnym, a inne, gdy na rynku wtórnym.

W przypadku rynku pierwotnego podstawowymi dokumentami są:

 • · umowa przedwstępna sprzedaży;
 • · odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym realizowana jest inwestycja;
 • · wypis z ewidencji rejestru gruntów, dotyczący działki, na której prowadzona jest inwestycja;
 • · dokumenty dotyczące sprzedawcy – dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej (odpis KRS);
 • · prawomocna decyzja o pozwolenie na budowę;
 • · pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd, jeśli budowa została już zakończona;
 • · promesa z banku o bez obciążeniowym zwolnieniu hipoteki;
 • · kopie pełnomocnictw osób reprezentujących dewelopera (gdy nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowniczym).
 • · oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o braku przeciwwskazań do przyjęcia kredytobiorców w poczet członków spółdzielni (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego),
 • · oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o księdze wieczystej prowadzonej dla budynku, w którym znajduje się mieszkanie lub działka, na której stoi budynek
 • · oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o braku zadłużeń ciążących na przedmiocie kredytowania (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), chodzi o długi z tytułu wkładu, czynszu, itp.,

W przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym do wniosku kredytowego należy dołączyć:

umowę przedwstępną nabycia nieruchomości;
odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania lub domu;
dokumenty potwierdzające posiadanie praw do nieruchomości przez zbywcę;
w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność spółdzielni mieszkaniowej, należy dołączyć zaświadczenie ze spółdzielni o otrzymaniu przydziału oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

Dokumenty dotyczące naszych zobowiązań finansowych

W sytuacji, gdy posiadamy stałe zobowiązania finansowe np. karty kredytowe, linie kredytowe, raty za kupione przedmioty czy raty z tytułu innego kredytu, który wciąż spłacamy lub spłaciliśmy niedawno, bank wymagać będzie od nas przedłożenia kopii umów, dowodów ostatnich płatności lub zaświadczenia z banku o dokonaniu całkowitej spłaty takiego zobowiązania.

Banki różnią się między sobą wymaganiami co do dokumentów. Składając wnioski do kilku instytucji trzeba pamiętać, żeby w każdej przedstawić wymagany komplet.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *