Autor: Mamonat

Lut 9

Dlaczego bankom nie wystarcza hipoteka?

Zabezpieczenie kredytu może nie wystarczyć do jego przyznania. Dla banku ważne jest nie tylko odzyskanie kredytu wraz z dodatkowymi kosztami ale przede wszystkim – terminowa, dobrowolna spłata. Zabezpieczenie na nieruchomości (mieszkaniu, domu, działce) kredytobiorcy to jedno z najpewniejszych i najbardziej wiarygodnych zabezpieczeń dla banku. Wiadomo, nieruchomości nie da się ukraść, nie traci też na wartości […]
Lut 8

Zgłoszenie wniosku o przyznanie jednorazowego odszkodowania przez ubezpieczonego

Opis sprawy Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne. Osobie, która z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie, jeżeli osoba ta wskutek wypadku (choroby zawodowej) stała się całkowicie niezdolna […]
Lut 8

Uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek

Opis sprawy Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wydawane jest na wniosek płatnika składek przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS. Dla podmiotów, które nie są płatnikami składek, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , organem do wydawania […]
Lut 8

Naliczanie składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Opis sprawy Do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników zobowiązani są: – Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium RP, – Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o EOG w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium RP, […]
Lut 8

Naliczanie i opłacanie odsetek od nieopłaconych w terminie składek

Opis sprawy Wraz z opłaconą po terminie kwotą składki należnej w całości lub części, płatnik powinien uregulować także odsetki za zwłokę. Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, naliczone na zasadach i w wysokości […]
Lut 8

Zgłoszenie wniosku o dodatek pielęgnacyjny

Opis sprawy Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia. W przypadku osób, które ukończyły wiek 75 lat – dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu. Osobie , która ukończyła 75 lat i uznana została […]
Lut 8

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne w okresie ubezpieczenia chorobowego

Opis sprawy Ubezpieczony, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, może ubiegać się przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (360 dni). Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie […]
Lut 8

Uzyskanie zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8

Opis sprawy Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 przysługuje ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, decyzji właściwego […]
Lut 8

Podział majątku: koszty i opłaty

Wniesienie sprawy do sądu cywilnego wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat. W większości spraw cywilnych wysokość opłaty zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli od wysokości kwoty, jakiej domagasz się od pozwanego. W sprawie o podział majątku jest jednak inaczej. Opłata od wniosku jest stała – niezależnie od tego, ile wynosi majątek, który będzie przedmiotem podziału […]
Lut 8

Kredyt na odstępstwo – co to znaczy?

Z pojęciem kredytu na odstępstwo możemy spotkać się w sytuacji, kiedy osoba ubiegająca się o otrzymanie od banku pożyczki nie spełnia wszystkich wymogów niezbędnych do jej udzielenia, ale jednocześnie istnieją wyjątkowe okoliczności, które przyczyniają się do tego, że końcowo pieniądze mogą jednak zostać przyznane takiej osobie. Idąc dalej, odstępstwo polega na tym, że bank nie […]
Lut 8

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu gotówkowego?

Pierwszą rzeczą, na którą należałoby zwrócić uwagę w trakcie wybierania kredytu gotówkowego jest wysokość raty. Chodzi więc o wybranie takiej opcji, która umożliwi nam spłatę kwoty bez większych problemów, a także nie przyczyni się do nadmiernego obciążenia domowego budżetu. Niejednokrotnie samo tylko porównanie rat może się okazać niewystarczające, jako że najczęściej nie biorą one pod […]
Lut 8

Czy można podjąć kredyt samochodowy bez BIK?

Każdy, kto zdecyduje się ubiegać w danym banku o kredyt, musi liczyć się z tym, iż ta instytucja przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań, w pierwszej kolejności z pewnością przystąpi do sprawdzenia historii swojego klienta w Biurze Informacji Krajowej (BIK). Czynność ta jest bowiem dla banku niezbędna po to, by upewnić się, czy dana osoba rzeczywiście […]
Lut 8

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Proces związany z pozyskiwaniem kredytu hipotecznego to przeważnie szereg formalności i nieco bardziej – niż zwykle – skomplikowana procedura. Nie wystarczy tu jedynie okazanie zaświadczenia o kwocie uzyskiwanych zarobków. Co więcej, niemal w każdym momencie trwania procesu przyznawania kredytu istnieje dość wysokie prawdopodobieństwo, że bank poprosi nas o przedstawienie jeszcze jakichś, dodatkowych dokumentów. Oprócz standardowych […]
Lut 6

Zwiększyć szanse na otrzymanie pożyczki

Niestety czasem okazuje się, że wnioskowana kwota pożyczki nie zostanie nam udzielona. W takim przypadku zawsze możemy zrezygnować z jej zaciągnięcia, jednak musimy być świadomi także, że istnieje kilka sposobów na zwiększenie naszych szans na otrzymanie finansowania. Jak to zrobić? Będąc pożyczkobiorcą możemy posiłkować się kilkoma metodami, by instytucja finansowa nieco korzystniej przyjrzała się naszemu wnioskowi […]
Lut 6

Zabezpieczenia kredytów

Konieczność ustanowienia zabezpieczenia zobowiązania powiązana jest z ryzykiem, jakie podejmuje instytucja finansowa udzielając nam kredytu lub pożyczki. W przypadku klientów indywidualnych stosuje się obecnie właściwie jedynie pięć podstawowych form zabezpieczenia spłaty kredytu. Jakie to zabezpieczenia? Instytucja finansowa udzielając nam zobowiązania finansowego ponosi określony stopień ryzyka związany z przekazaniem finansowania, niezależnie czy to kredyt, czy pożyczka. […]
Lut 6

Wady i zalety faktoringu

Pod obco brzmiącym pojęciem faktoring kryje się jedno z narzędzi finansowych, które mimo, że nie zyskało dotychczas dużej popularności w Polsce, to dostępne jest także na naszym rynku. Czym jest faktoring oraz jakich korzyści przysparza jego wykorzystanie? Założeniem factoringu jest sprzedaż wierzytelności handlowych przedsiębiorstwa przed upływem terminu ich płatności. Co do zasady więc, w faktoringu […]
Lut 6

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych, działu II. Jest to dział obejmujący tak zwane pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. W zakresie prawa ten rodzaj ubezpieczeń określany jest przez ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także przez kodeks cywilny. Mówiąc […]
Lut 6

Shadow banking

Coraz więcej Polaków decyduje się na korzystanie z oferty usług podmiotów należących do tzw. systemu shadow banking, czyli w dosłownym tłumaczeniu systemu bankowości cienia. Czym jest shadow banking i jakie zagrożenia wynikają z uczestnictwa w tym systemie? Trudno jest jednoznacznie scharakteryzować pojecie shadow bankingu, ponieważ jest to obszar o dużej niejednolitości uczestniczących w nich podmiotów. […]
Lut 6

Różne typy ubezpieczeń

Różne rodzaje ubezpieczeń dają nam gwarancję, że w razie wypadku, kradzieży, utraty zdrowia, a nawet zdarzeń losowych, będziemy mogli liczyć na pomoc finansową. Choć początkowo mogą przerażać składki, które przychodzi nam płacić za dane ubezpieczenie, to jednak w trudnych sytuacjach życiowych okazuje się, że osoby, które zrezygnowały z ubezpieczenia muszą ponosić niekiedy bardzo wysokie koszty […]
Lut 6

Różne rodzaje produktów ubezpieczeniowych

Do wyboru pośród produktów ubezpieczeniowych mamy wiele typów ubezpieczeń. Począwszy od tych obowiązkowych jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, poprzez auto-casco jak i ubezpieczenie oc komunikacyjne. Wszystkie zostały stworzone w celu zapewnianie nam należytej ochrony w codziennym życiu. Ubezpieczyć możemy się właściwie na każdą okoliczność i nie dziwi nikogo, że wybieramy pakiety, które będą zawierały nie […]
Lut 6

Produkty ubezpieczeniowe

Różne sytuacje życiowe, w których mamy okazję się znaleźć, często wiążą się ze znacznymi kosztami finansowymi. Choć na co dzień przekonani jesteśmy o własnym bezpieczeństwie i widząc problemy bądź tragedie innych wydają się one być odległymi od nas, to jednak rzeczywistość pokazuje, że rozmaite zdarzenia losowe mogą dotknąć każdego z nas i to w tak […]
Lut 6

Pożyczka gotówkowa, a debet w koncie

Linia debetowa w rachunku osobistym oraz pożyczka gotówkowa to dwie opcje umożliwiające pozyskanie dodatkowej gotówki. Alternatywne rozwiązania mocno się jednak od siebie różnią. Jaki produkt wybrać? Pożyczka gotówkowa W ramach pożyczki gotówkowej kredytobiorca otrzymuje określoną sumę pieniędzy, jaką zwraca pożyczkodawcy w comiesięcznych ratach. Zarówno wysokość pożyczki, jak i jej okres mogą zostać dostosowane do potrzeb […]
Lut 6

Pożyczka a umowa zlecenie, o dzieło

Zmiany na rynku pracy sprawiły, że stosowanie umów zleceń, lub o dzieło nie ogranicza się już przede wszystkim do grona osób znajdujących się na początku swojej zawodowej ścieżki. Umowy cywilnoprawne są dziś wyjątkowo powszechne, jednak nie do końca zrozumieli to jeszcze wszyscy pożyczkodawcy. Większość instytucji finansowych największymi względami darzy osoby zatrudnione na podstawie umowę o […]
Lut 6

Okres bezodsetkowy

Niekwestionowaną zaletą użytkowania kart kredytowych jest możliwość czasowego korzystania z przyznanego w ich ramach kredytu całkowicie za darmo, tj. bez naliczania odsetek w tak zwanym okresie bezodsetkowym. Ten niestety nie zawsze obowiązuje. Okres bezodsetkowy, to czas, w którym na pożyczone z rachunku karty środki nie nakładane jest oprocentowanie. W zależności od instytucji, tak zwanego wystawcy […]
Lut 6

Odpowiadamy za długi małżonka

Nie zawsze. Ograniczenia są w aktualnych przepisach, nowelizujących dotychczasowe regulacje, które dotycząc stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Zgodnie z nimi wierzyciel, któego dłużnikiem jest jeden z małżonków, nie zawsze może zaspokoić się z majątku wspólnego. Zależy to od tego, czy drugi małżonek zgodził się na zaciągnięcie zobowiązania. Jeśli wyraził taką zgodę, wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia […]
Lut 6

Niezawodny kredyt w rachunku osobistym

Kredyt w rachunku osobistym to doskonały sposób na uregulowanie nieprzewidzianych wcześniej wydatków. Z racji swojego charakteru jest on rozwiązaniem wygodnym, a jego uzyskanie i uruchomienie jest niezwykle proste oraz szybkie. Za co i ile przyjdzie jednak zapłacić w przypadku jego wykorzystania? Czym jest kredyt w rachunku? Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym (limit kredytowy) jest, […]
Lut 6

LTV i DI jako wskaźniki kredytowe

LTV i DI, choć ukryte pod enigmatycznymi skrótami, to jedne z najistotniejszych wskaźników obszaru ryzyka i bezpieczeństwa oraz zdolności kredytowej. O czym świadczą, jak wpływają na możliwość uzyskania finansowania i jak je wyliczyć? Loan To Value Pod skrótem LTV ukrywa się anglojęzyczne sformułowanie Loan To Value, które może być przetłumaczone jako relacja zadłużenia do zabezpieczenia, […]
Lut 6

Lokaty bankowe – czego unikać?

Mimo iż lokaty bankowe w dalszym ciągu są najbezpieczniejszym sposobem oszczędzania pieniędzy (przynajmniej do wysokości nie przekraczającej 100 000 euro w przeliczeniu na złotówki), to jednak ich zróżnicowanie jest tak duże, że możemy znaleźć zarówno lepsze, jak i gorsze lokaty. Zajmiemy się tymi drugimi i wskażemy na co uważać, kiedy chcemy wybrać konkretną lokatę dla […]
Lut 6

Lokata czy konto oszczędnościowe

Jeszcze kilka lat temu lokaty były jednym z najchętniej wykorzystywanych instrumentów finansowych, przeznaczonych do bezpiecznego oszczędzania pieniędzy. Jednak wraz z historycznym obniżeniem stóp procentowych, atrakcyjność lokat również uległa znacznemu obniżeniu. Obecnie za bardzo dobre uznaje się oprocentowanie na poziomie 3% w skali roku, przy czym zwykle są to lokaty krótko terminowe, na maksymalnie 4 miesiące. […]
Lut 6

Leasing – specyficzna dzierżawa

Pojęcie leasing pochodzi od angielskiego „to lease”, które oznacza: wynająć, wydzierżawić. To taka umowa cywilnoprawna, w której finansujący (leasingodawca) przekazuje korzystającemu (leasingobiorcy) prawo do korzystania z rzeczy na uzgodniony w okres, w zamian za cykliczne opłaty (raty leasingowe). Dla leasingobiorcy taka umowa gwarantuje pełne korzystanie, np. z samochodu bez konieczności wyłożenia od razu kwoty, która […]
Lut 6

Koszty ubezpieczenia

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu to pytanie, które zadaje sobie każdy z nas, kto chce stać się posiadaczem własnego pojazdu. Niestety zakup nawet nowego auta nie gwarantuje nam końca sporych wydatków, a wręcz wydaje się być ich początkiem. Auta, które mają na swoim koncie już niejeden kilometr wymagają większej troski. Częściej zaszczycają swoją obecnością warsztaty samochodowe. […]
Lut 6

Koszty kredytu – Skąd to się wszystko bierze?

Koszty kredytu wynikają bezpośrednio z mechanizmów obowiązujących na rynku finansowym. Warto zobaczyć skąd się to wszystko bierze. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r. na całkowity koszt kredytu składają się wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami oraz prowizjami, które konsument (czyli Ty) jest zobowiązany zapłacić za kredyt, z wyjątkiem kosztów, które […]
Lut 6

Kiedy opłaca się refinansować kredyt

Masz zbyt wiele zobowiązań i gubisz się w ich spłacie lub masz problemy z terminowym regulowaniem kolejnych rat? Na rynku pojawiają się znacznie korzystniejsze oferty kredytów hipotecznych, a znajomi zachwalają, że zaciągnięty przez nich kredyt ma mimo takiej samej wysokości niższą ratę? Twój status finansowy się poprawił i zarabiasz więcej? Spłacasz kredyt w walucie, a […]
Lut 6

Karty kredytowe – co warto o nich wiedzieć

Kredyty w naszym kraju są bardzo popularne. Szczególnie jeśli chodzi o ich tradycyjne formy, czyli kredyty gotówkowe i hipoteczne. Jednak rynek kredytów jest znacznie bardziej rozległy, niż może się to wydawać wielu osobom. Poza typowymi kredytami, mamy bowiem do czynienia z innymi, nieco mniej popularnymi formami. Jedną z nich są na przykład karty kredytowe. Jak […]
Lut 6

Jaki jest wpływ okresu kredytowania na wskaźniki zobowiązania

Wybór długości okresu kredytowania to jedna z najważniejszych decyzji towarzyszących zaciągnięciu zobowiązania finansowego, jak kredyt czy pożyczka. Niestety gros z kredytobiorców podczas analizy dostępnych ofert kredytowych, koncentruje się wyłącznie na wskaźniku wysokości oprocentowania, zupełnie pomijając faktor długości spłaty zobowiązania. Dlaczego jest on aż tak istotny? Wpływ na wysokość raty Długość okresu kredytowania to bardzo istotny […]
Lut 6

Jak znaleźć dobre lokaty?

Gdzie szukać dobry lokat i jak rozpoznać, że mamy do czynienia z godną zainteresowania propozycją? Ręczne poszukiwanie lokat i samodzielne porównywanie ich warunków może być trudne, czasochłonne i co najmniej uciążliwe. W tym właśnie celu powstały specjalne serwisy internetowe, zajmujące się tą tematyką. Regularnie przygotowują one zestawienia i rankingi lokat bankowych, porównując je pomiędzy sobą […]
Lut 6

Jak uzyskać większy kredyt?

W jaki sposób obliczana jest nasza zdolność kredytowa? W jaki sposób możemy ją powiększyć i uzyskać wyższy kredyt? Wejdź i dowiedz się więcej! Jak obliczana jest zdolność kredytowa? Przede wszystkim trzeba najpierw zapoznać się z najpowszechniejszymi kryteriami, które stosowane są przy określaniu zdolności kredytowej. Podstawa to wysokość naszych stałych dochodów i pewność ich otrzymywania w […]
Lut 6

Jak podwyższyć wskaźnik zdolności kredytowej

Kredytodawca wyliczając wskaźnik zdolności kredytowej, opiera się na pewnych założeniach, których nawet pozornie błaha zmiana poważnie może wpłynąć na wzrost jego wysokości, a tym samym na przyjęcie lub odrzucenie wniosku kredytowego. Czym jest zdolność kredytowa i jak w prosty sposób wpłynąć na jej wysokość? Czym jest zdolność kredytowa? Zgodnie z artykułem 70.1 Ustawy Prawo Bankowe […]
Lut 6

Jak działają weksel i poręczenie?

Istnieje kilka rodzajów zabezpieczeń kredytów i pożyczek. Może być to hipoteka w przypadku nieruchomości, zastaw dla kredytów samochodowych, czy ubezpieczenie spłaty kredytu dla dowolnego zobowiązania. Jedną ze stosowanych form zabezpieczenia jest weksel, a także poręczenie. Część zobowiązań kredytowych w ogóle nie zostałaby udzielona, gdyby nie ich zabezpieczenie w postaci weksla. Podobnie sprawa ma się w […]
Lut 6

Jak działają lokaty?

Oszczędzanie pieniędzy staje się ostatnio bardzo popularne we wszystkich grupach społecznych. Banki przygotowały dla nas kilka propozycji oszczędzania pieniędzy. Wśród nich są standardowe konta oszczędnościowe, lokaty oraz programy regularnego oszczędzania i inwestowania, łączące w sobie mechanizm lokaty i funduszu inwestycyjnego. Dziś zajmiemy się omówieniem zasady działania lokaty. Czym jest lokata bankowa? Lokata ma postać indywidualnego […]
Lut 6

Forex dla każdego

Rynek Forex to międzynarodowa giełda walutowa, która otwiera drzwi do realnych inwestycji każdemu kto posiada dostęp do Internetu. Inwestycje mające szanse się sprawdzić, i które się sprawdzają o czym może świadczyć popularność właśnie tej giełdy walutowej. To co niegdyś dostępne było tylko dla najbardziej wpływowych inwestorów, dziś dostępne jest już dla znacznie szerszego grona odbiorców. […]
Lut 6

Dokumenty potrzebne przy kredycie hipotecznym

Proces otrzymania kredytu hipotecznego, to zawsze niełatwa procedura. Nie skończy się bowiem wyłącznie na analizie przekazanego przez naszego pracodawcę zaświadczenia o wysokości zarobków. Właściwie na każdym z etapów udzielania tego rodzaju kredytu możemy zostać poproszeni o całą gamę innych, istotnych dla banku dokumentów. Jakich? Potwierdzenie tożsamości Procedura udzielenia kredytu hipotecznego jest charakterystyczna dla danego banku. […]
Lut 6

Dłużnik i niespłacony kredyt – jak spłacić długi

Trudności w spłacie zaciągniętego zobowiązania zaczynają się najczęściej niewinnie. Lekkie spóźnienia w płatności raty mogą jednak przerodzić się w zwłokę w spłacie kredytu, a ta bardzo szybko prowadzi do powstania przykrych dla kredytobiorcy konsekwencji. Procedura odzyskiwania niespłaconej części kredytu rozpoczyna się od przekazania kredytobiorcy upomnienia wskazującego zaległość w spłacie. Zawarty jest w nim określony termin, […]
Lut 6

Czym jest ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest to umowa, którą klient zawiera z ubezpieczycielem. W roli tego ostatniego występuje zakład ubezpieczeń lub też towarzystwo ubezpieczeniowe. Zawarcie umowy, która obejmuje ubezpieczenie oc, ubezpieczenie ac, ubezpieczenia komunikacyjne, jest wiążące dla obu stron umowy. Zarówno nasz ubezpieczyciel, jak i my, jako klienci, mamy swoje obowiązki i prawa. Pośród obowiązków jest zastosowanie się do […]
Lut 6

Czym jest OC i AC

Ubezpieczenie oc to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Podpisując umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, zyskujemy gwarancję, że to nie na nas spadnie obowiązek wypłaty odszkodowania w razie gdy wyrządzimy jakąś krzywdę osobie trzeciej. O pewność i jakość tego typu produktu finansowego jakby nie patrzeć, nie musimy się martwić, bowiem to co podpisujemy regulują przecież ustawy i […]
Lut 6

Czy skorzystać z ubezpieczenia przy kredycie?

Żyjemy i pracujemy w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Z całą pewnością fakt ten wpływa na konieczność zapewnienia sobie i najbliższym możliwie szerokiej ochrony – w tym również i takiej, która złagodzi skutki następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenia oferowane przy produktach kredytowych są odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby. Decydując się na zaciągnięcie pożyczki bądź kredytu […]
Lut 6

Czy kredyt studencki się opłaca

Kredyt studencki to atrakcyjna propozycja nie tylko dla studentów, ale także dla doktorantów uczelni wyższych. Skierowany jest przede wszystkim do najbiedniejszych, których nie stać na opłacenie kosztów nauki. Na jakiej podstawie i kto może go uzyskać? Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem udzielanym studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantom na podstawie Ustawy o pożyczkach i […]
Lut 6

Przeznaczenie kredytów konsumpcyjnych

Inną nazwą dla kredytów konsumpcyjnych jest kredyt gotówkowy. Tego rodzaju kredyty są udzielane przez niemal wszystkie działające w naszym kraju banki. Polegają na udostępnieniu kredytobiorcy określonej sumy pieniędzy, która może być wykorzystana na dowolny cel. czas spłaty kredytów gotówkowych nie jest najczęściej dłuższy niż 8 lat, choć w większości przypadków banki udzielają kredyty gotówkowe na […]
Lut 6

Kredyt marzeń dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wyniki badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wyraźnie wskazują, że jesteśmy przedsiębiorczym narodem. Poziom przedsiębiorczości Polaków – czyli liczba osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ciągu trzech lat – znajduje się powyżej średniej UE. Banki doskonale zdają sobie z tego sprawę, proponując właścicielom przedsiębiorstw coraz bardziej korzystne kredyty. W raporcie o stanie sektora małych i średnich […]
Lut 6

Kamienica czy blok?

W jaki sposób odnowić stare mieszkania, by konkurowały z najnowocześniejszymi? Od lat najlepszą lokatą pieniędzy są nieruchomości. Jednak przed każdą osobą, która ma trochę kapitału i chce go zainwestować tak, aby pracował na siebie stoi dylemat: kupić nowe mieszkanie czy takie w starym budownictwie wymagające remontu, ale mające w sobie czar? Nowe mieszkania są zwykle […]
Lut 6

Wynajem mieszkania – Poradnik.

1. Kilka uwag przed wynajęciem mieszkania. – porady dla Wynajmującego i Najemcy Wynajęcie mieszkania tylko pozornie wydaje się prostą czynnością. Zarówno Wynajmującego, jak i Najemcę, może spotkać mnóstwo przykrych niespodzianek.  Dlatego warto wcześniej dowiedzieć się, jak ich uniknąć. Poniżej w podpunktach udzielę kilku porad dla osób poszukujących mieszkania, jak i dla osób, które postanowiły go […]
Lut 6

Jak powinna wyglądać umowa najmu lokalu

Przepisy dotyczące najmu określa Kodeks Cywilny. Możemy znaleźć tam informacje o tym, jakie są prawa oraz obowiązki najemcy i wynajmującego. Dla nas ważniejsze jednak jest zazwyczaj to, jak powinna wyglądać umowa najmu lokalu. Co musi się w niej znaleźć, czego nie można przeoczyć i na co warto zwrócić uwagę, zarówno podczas jej formułowania, jak 
i […]
Lut 6

Podział majątku wspólnego – mieszkania

Stało się. Jesteśmy po rozwodzie – czas się otrząsnąć i zająć się podziałem majątku wspólnego. Najważniejszą rzeczą, którą przyjdzie nam podzielić jest mieszkanie. Podział majątku wspólnego – mieszkania: dowiedz się jakie rozwiązanie będzie dla ciebie najbardziej opłacalne. Wiedza na temat ustroju majątkowego pozwoli ci zaoszczędzić na zbędnych formalnościach i nieporozumieniach. Sprzedaż mieszkania, które stanowiło majątek […]
Lut 6

Kiedy najlepiej kupić działkę budowlaną?

Czy kupując działkę warto kierować się tylko ceną? Kiedy najlepiej kupić działkę budowlaną mając w perspektywie budowę domu jednorodzinnego? Na co szczególnie zwrócić uwagę dokonując zakupu? Pośpiech nie jest dobrym doradcą Jest wiele sposobów poszukiwania działek – biura nieruchomości, Internet, prasa, znajomi. Nawet jeśli wydaje nam się, że trafiliśmy na okazję, to nie warto śpieszyć […]
Lut 6

Zima na rynku nieruchomości- co robią budowlańcy, gdy spadnie śnieg

Czy w zimie na rynku nieruchomości następuje stagnacja? Co się dzieje z rozpoczętymi robotami budowlanymi? Czy w okresie zimowym można bezpiecznie, bez większych dodatkowych kosztów budować dom? Co robią budowlańcy, gdy spadnie śnieg? Co się dzieje w branży budowlanej w zimie? Większość z nas zastanawia się, co robią budowlańcy, gdy spadnie śnieg. Wbrew powszechnej opinii […]
Lut 6

Jak oszczędzać na ogrzewaniu miejskim

Kiedy zastanawiamy się nad oszczędnościami związanymi z ogrzewaniem, zazwyczaj skupiamy się na sposobach docieplenia i uszczelnienia budynków, tak by zimą z naszego mieszkania uciekało mniej ciepła. Zapominamy natomiast o niezwykle ważnej możliwości zmniejszenia comiesięcznych rachunków poprzez wprowadzenie zmian w ogrzewaniu wody. Między innymi z tego powodu powstał program „Ciepła woda” pokazujący, jak oszczędzać na ogrzewaniu […]
Lut 6

Jak wybrać wykonawcę naszego wymarzonego domu?

Co zrobić, by prace przy budowie domu przebiegały sprawnie i bezproblemowo? Jak wybrać wykonawcę naszego wymarzonego domu? Czym się kierować? Na co zwracać uwagę? Czy pozytywne opinie wystarczą? Czy zlecić wykonanie każdego etapu domu innej firmie, czy lepiej wybrać firmę oferującą kompleksowe usługi? Dom w dobrych rękach Budowa domu to wydatek, który ma wpływ na […]
Lut 6

Sezon grzewczy na osiedlach – od kiedy trwa, jakie są normy

Kiedy zaczyna się sezon grzewczy na osiedlach ? Jaka jest optymalna temperatura w mieszkaniach? Jaka jest minimalna temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych w czasie mrozów? Ciepłe mieszkanie – komfortowe warunki Dobre samopoczucie, zdrowie i komfort w mieszkaniu zapewnia odpowiednia temperatura powietrza przez cały rok. Szczególnie ważna jest optymalna temperatura panująca w mieszkaniu w zimie, gdy za […]
Lut 6

Jak ominąć podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości

Wiele osób pragnących sprzedać mieszkanie, które otrzymali np. w drodze spadku czy darowizny, zastanawia się czy może w jakiś sposób uniknąć zapłacenia podatku dochodowego od zbycia nieruchomości. Istnieje taka możliwość, jednak dotyczy ona jedynie nieruchomości, które znalazły się w naszym posiadaniu po 1 stycznia 2009 roku, bowiem dopiero wówczas weszła z życie nowelizacja ustawy o PIT. Należy pamiętać, że […]
Lut 6

Obrót nieruchomościami przez osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione

Obrót nieruchomościami przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych jest utrudniony. Nie mogą one uczestniczyć w nim bez udziału swoich przedstawicieli . Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o zdolność do czynności prawnych wyróżniamy: pełną zdolność do czynności prawnych, ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz brak zdolności do czynności prawnych. W naszym artykule zajmiemy się dwoma ostatnimi kategoriami. OGRANICZONA […]
Lut 6

Ile czasu potrzebujesz na zakup i sprzedaż mieszkania?

Czas potrzebny na zakup i sprzedaż mieszkania jest uzależniony od wielu czynników, takich jak sytuacja na rynku nieruchomości, własna motywacja, źródło finansowania czy proces uzyskiwania finansowania. Najczęściej przyjmuje się, że najłatwiej kupić i sprzedać mieszkanie w miesiącach wiosennych i jesiennych, choć – jak pokazała ostatnia zima – wcale nie musi być to regułą. Poszukiwania i […]
Lut 6

Wspólnota mieszkaniowa-prawa i obowiązki jej członków

Marzysz o własnym M? A może właśnie kupiłeś? Czy wiesz jakie czekają cię zadania i obowiązki związane nie tylko z utrzymaniem mieszkania? W momencie, gdy stajemy się pełnoprawnymi właścicielami mieszkania jednocześnie zostajemy członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Tym samym jesteśmy zobowiązani do przestrzegania pewnych założeń oraz ciążą na nas zadania i obowiązki, jak na pozostałych mieszkańcach. Zasady funkcjonowania […]
Lut 6

Pożyczka hipoteczna

Przeznaczenie pożyczki Istotą pożyczki hipotecznej jest otrzymanie środków na dowolny cel bez konieczności wskazywania sposobu ich wykorzystania. Jeżeli masz nieruchomość możesz wykorzystać jej potencjał zastawiając ją w banku jako zabezpieczenie pożyczki.   Pożyczkobiorca Akceptowane są wszystkie źródła uzyskania dochodów: Umowa o pracę Kontrakty menadżerskie Działalność gospodarcza – wszelkie formy opodatkowania Umowy zlecenia i umowy o dzieło, […]
Lut 6

Kredyt budowlany

Przeznaczenie kredytu budowa domu systemem gospodarczym lub z deweloperem lub Spółdzielnią Mieszkaniową, budowa lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym z deweloperem lub Spółdzielnią Mieszkaniową, remont, modernizacja i wykończenie domu lub lokalu mieszkalnego, adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne, wykonanie infrastruktury technicznej potrzebnej do użytkowania budynku. Wysokość kredytu Wysokość kredytu uzależniona jest od: zdolności kredytowej rozumianej jako możliwość […]
Lut 6

Zakup mieszkania dla opornych

 Zakup mieszkania  krok po kroku. Rynek wtórny Zakup lokalu nie jest zadaniem bardzo trudnym, jednak całkiem zróżnicowanym oraz w wielu przypadkach długotrwałym. Jak przygotować się do zakupu lokalu od poprzedniego właściciela, żeby nie zostać oszukanym i nie zapomnieć o wypełnieniu wszystkich wymagań formalnych? 1. Mieszkanie czy zdolność kredytowa – od czego zacząć? W teorii cały […]
Lut 6

Odwrócona hipoteka – pieniądze dla seniora

Błyskawiczny wzrost liczby osób w wieku emerytalnym w parze z wydłużającą się długością życia stawia pod dużym znakiem zapytania wysokość przyszłych emerytur. Z kolei taki trend może oznaczać, że o wiele więcej towarów i usług będzie trafiało właśnie do owej grupy społecznej.W naszym kraju brak jeszcze ustaw  regulujących , w tej chwili rząd pracuje nad […]
Lut 6

Tłumaczenie dokumentów do kredytu – ile kosztuje?

Ile kosztuje przetłumaczenie dokumentów do wniosku kredytowego? Polacy, którzy mieszkają za granicą i pracujący poza krajem, muszą zmierzyć się z pewnymi utrudnieniami przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny w naszym kraju. Kredytodawca ma prawo wymagać od nich większego wkładu własnego. Ponadto, koszt kredytu może być wyższy nawet o parę tysięcy zł z uwagi na wymóg […]
Lut 6

Kredyt hipoteczny z rata stałą – teraz to możliwe!

Szukasz kredytu hipotecznego, którego rata będzie odporna na zawirowania w gospodarce oraz na rynku walutowym? Teraz możesz mieć pewność, że Twoja rata nie zmieni się przez okres 5 lub 10 lat. Polska, mimo skoku cywilizacyjnego z ostatniego dwudziestolecia, nadal pozostaje mocno w tyle za państwami zachodnimi praktycznie w każdej dziedzinie i mimo pełnych półek sklepowych, […]
Lut 6

Kredyt refinansowy – na refinansowanie poniesionych kosztów mieszkaniowych

Remontujesz mieszkanie za gotówkę? Nie pozbywaj się faktur bo mogą być przydatne wtedy kiedy nie będziesz się tego spodziewał. Jeśli w okresie do dwóch lat od odnowienia lokum będziesz potrzebować gotówki, poparte fakturami koszty remontu umożliwią ci wzięcie najtańszego na rynku kredytu. Będzie zabezpieczony hipoteką, ale możesz go wykorzystać wedle swojego uznania.Nie jest powszechnie wiadome, […]
Lut 6

Rady dla zaciągającego kredyt hipoteczny

Myślisz o zakupie mieszkania ? Jeśli tak, to musisz wiedzieć, że o przyzwoity kredyt mieszkaniowy trzeba się postarać i wyszukać go być może nawet wcześniej aniżeli zaczniesz poszukiwania wyśnionego mieszkania. Oprócz tego, znalezienie dobrego kredytu hipotecznego może być wymagające i może się zdarzyć, że będziesz potrzebować asysty doradcy kredytowego. By wspomóc Cię w tym potencjalnie […]
Lut 6

Co zrobić przed podpisaniem umowy pożyczki?

Jeśli decydujemy się na zaciągnięcie pożyczki pod zastaw nieruchomość to powinniśmy się do tego odpowiednio przygotować. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić to odpowiedzenie sobie na pytanie czy takiej pożyczki faktycznie potrzebujemy i jak przedstawiają się realnie nasze możliwości w jej spłacie. Musimy, bowiem zdawać sobie sprawę, że taka pożyczka z jednej strony jest przyznawana w […]
Lut 6

Dlaczego pożyczka pod zastaw jest tak atrakcyjna

Każda osoba, która zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki pod zastaw nieruchomości musi wiedzieć, że jest to niezwykle atrakcyjny produkt finansowy, który aktualnie funkcjonuje na naszym rynku kredytowym. Wpływa na to kilka względów, które decydują o przystępności tego rozwiązania dla osób, które mają duże potrzeby finansowe. Niezaprzeczalnym plusem tego typu umowy jest fakt, że jej warunki […]
Lut 6

Na jak długi okres może być pożyczka pod zastaw nieruchomości

W odróżnieniu od typowych umów kredytów bankowych, które są zawierane na okres od kilku do kilkudziesięciu lat to pożyczka pod zastaw nieruchomości jest zwykle przewidziana na czas 6 lub 12 miesięcy. Okres trwania umowy jest nieodłącznie związany z celowością pożyczki. W przeważającej, bowiem liczbie przypadków zaciągamy taką pożyczkę, gdy mamy poważne zobowiązania i chcemy spłacić […]
Lut 6

Czynności prawne związane z pożyczką pod zastaw nieruchomości

Umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy. Ponieważ o ile regulacje dotyczące typowej umowy pożyczki możemy znaleźć w kodeksie cywilnym to zasad dotyczących umowy pożyczki pod zastaw nieruchomości nie znajdziemy, przynajmniej nie wprost. Tego typu pożyczka ma charakter prywatny i jest udzielana poza systemem bankowym. Możliwość jej zawierania jest możliwa dzięki zasadzie swobody […]
Lut 6

Kto może otrzymać pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

W sytuacji gdzie mamy określone potrzeby to szukamy pieniędzy na ich realizację. Często w tym celu zwracamy się do banku i składamy wniosek o udzielenie kredytu. Wiele osób otrzymuje jednak odpowiedź negatywną i zastanawia się, co w takiej sytuacji może jeszcze zrobić, aby otrzymać pożądaną kwotę gotówki. Rozwiązaniem dla takich osób może stać się pożyczka […]
Lut 6

Jak przygotować się do zawarcia umowy pożyczki pod zastaw

Umowa prywatnej pożyczki pod zastaw nieruchomości jak każda umowa do swojej skuteczności wymaga przeprowadzania konkretnych czynności formalnych. Żeby można było wnioskować o tego typu pożyczkę należy dysponować określonym zestawem dokumentów. Jest to zwykle wypis z księgi wieczystej dotyczący danej nieruchomości, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, który stwierdza nasze […]
Lut 6

Pożyczka pod zastaw działki

Pożyczka pod zastaw działki – udzielane prywatne pożyczki pod zastaw dotyczą zarówno działek rolnych jak i budowlanych. Kredyty pod zastaw nieruchomości przyznawane są maksymalnie do 50% wartości danej nieruchomości na podstawie dostarczonej i wymaganej przez doradców dokumentacji. Od początku do końca nad każdą sprawą czuwa radca prawny, który analizuje prawidłowość i zgodność dostarczanej dokumentacji. Przyśpiesza […]
Lut 6

Wysoka pożyczka bez zdolności kredytowej?

W chwili obecnej każdy to chce uzyskać kredyt w banku jest zobowiązany przechodzić przez wiele skomplikowanych procedur. Po kilku latach kryzysu banki dość skrupulatnie sprawdzają swoich przyszłych kredytobiorców i stawiają wiele wymagań przed osobami, które są zainteresowane otrzymaniem pieniędzy. Pierwszym wymogiem jest konieczność uzyskiwania określonej wysokości dochodów. W ramach ich potwierdzenia bank zwykle wymaga od […]
Lut 6

Szybka pożyczka pod zastaw mieszkania

Wypadek, zniszczenie mieszkania lub domu, nagła choroba czy inne nieprzewidziane okoliczności mogą oznaczać konieczność szybkiego zdobycia gotówki na pokrycie nieoczekiwanych wydatków. Skąd je wziąć? Najprościej – od rodziny lub znajomych. Oni mogą być w podobnej sytuacji do naszej, nie dysponować wolnymi środkami. Oczywiście można szukać pożyczki bankowej, ale jej uzyskanie musi nieco potrwać – wniosek, […]
Lut 6

Koszt ryzyka – pożyczka pod zastaw nieruchomości oprocentowanie

Starając się o pożyczkę w banku trzeba odpowiedzieć na różne pytania dotyczące zatrudnienia, dochodów, liczby osób w gospodarstwie domowym, zaciągniętych zobowiązań. Są one pomocne pracownikom banku w ocenie zdolności kredytowej, wiarygodności wnioskodawcy. W pozabankowych instytucjach finansowych procedury są uproszczone do niezbędnego minimum. Jakie rodzi to konsekwencje? Im więcej wiadomości o wnioskodawcy ma instytucja finansowa, tym […]
Lut 6

Pożyczki bez BIK

Widzimy je coraz częściej w krajobrazie naszych miast i miasteczek. Reklamy promujące możliwość uzyskania szybkiej pożyczki gotówkowej. Słowa, które są zwykle używane w sloganach zachęcających do zaciągnięcia pożyczki to zwykle „pożyczka bez BIK”, „pożyczka bez poręczycieli” itd. Niekiedy nie zastanawiamy się, co oznaczają dziwnie brzmiące skróty, tak jak właśnie w tym przypadku BIK a wstydzimy […]
Lut 6

7 dni na odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego?

Osoby dokonujące zakupu nieruchomości winny być odpowiednio informowane o kosztach i konsekwencjach zadłużania się poprzez wzięcie pożyczki, a także lepiej ochraniane przed perturbacjami na rynku oraz w momencie, kiedy nie będą w stanie spłacić kredytu – to kluczowe warunki prowizorycznego porozumienia. W poniedziałek zaakceptowali je obopólnie: komisja ds. gospodarczych i monetarnych PE oraz pełnomocnicy krajów […]
Lut 6

Chwilówki rosną w siłe

Mamy dopiero początek nowego tygodnia a prasa już donosi o tym, że pożyczki typu chwilówki stają się coraz bardziej popularne i znajdują jeszcze szerszą grupę odbiorców. Funkcjonowanie firm udzielających szybkich pożyczek, tzw. chwilówek, budzi wiele kontrowersji. Jest to spowodowane bez wątpienia negatywnymi artykułami, które pojawiają się w prasie i doniesieniami w mediach o nieuczciwych firmach. […]
Lut 6

Pożyczka pod zastaw mieszkania

Wysoką kwotę pożyczki możemy uzyskać jeśli jesteśmy właścicielem mieszkania jak również wówczas kiedy posiadamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jeśli spełniamy jeden z powyższych warunków otwiera się przed nami już szansa otrzymania pozabankowej pożyczki pod zastaw mieszkania . Wysokość przyznanej pożyczki zależy w dużej mierze od atrakcyjności lokalu którym dysponujemy , może ona wynieść nawet […]
Lut 6

Pożyczki pod zastaw

Każdy z nas chciałby wieść wygodne i spokojne życie wolne od wszelkich trosk i zmartwień, jednak w rzeczywistości sytuacja nie zawsze przedstawia się kolorowo. Czasami trudno jest przewidzieć, co się wydarzy, w życiu niczego do końca nie możemy być pewni. Sytuacja na rynku jest chwiejna, coraz częściej słyszy się o cięciu kosztów w firmach, co […]
Lut 6

Lombard

Lombard jest miejscem, które nie zawsze kojarzy się pozytywnie, przyjęło się sądzić, że jedynie ludzie ubodzy są jego bywalcami. W praktyce jednak lombard jest instytucją udzielającą pożyczek pod zastaw ruchomości, wartościowych przedmiotów, lub papierów i obligacji. Oprocentowanie jest dość wysokie w porównaniu do kredytów bankowych, jednak w przeciwieństwie do nich, w lombardzie nie jest potrzebne […]
Lut 6

Dobre zasady oszczędzania

Zapewne nikt z nas nie lubi pożyczać pieniędzy, niezależność finansowa jest istotna dla każdego. W praktyce różnie to wygląda, dlatego warto jest przestrzegać pewnych zasad by uniknąć konieczności zadłużania się. W ramach możliwości starajmy się wydawać mniej niż w rzeczywistości zarabiamy, zacznijmy od najważniejszych opłat, czyli rachunki oraz wszelkie niezbędne świadczenia. Planując wcześniej swoje wydatki […]
Sty 21

Jak szybko spłacić długi?

Jak szybko spłacić długi? Wielu ludzi, zanim poważnie zabierze się za oszczędzanie i budowanie swojej niezależności finansowej, ma przed sobą jedną, ale za to znaczącą przeszkodę: długi. Przedstawię najlepszą znaną mi metodę wychodzenia z długów, którą jest kredytowa kula śniegowa (ang. debt snowball). Popularyzatorem tej metody jest nie byle kto, bo sam Dave Ramsey, a […]
Sty 15

Co zrobić gdy dłużnik wyzbył się majątku?

Zdaje się, że każdy wierzyciel wie, że istnieje w polskim prawie taka instytucja jak skarga pauliańska, ale mało kto ją stosuje. Lubimy nią postraszyć dłużnika, żeby sprowokować do zapłaty długu, ale tak naprawdę rzadko kiedy robimy z niej pożytek. Treść art. 527 KC: „Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała […]
Sty 15

Chcę nowy samochód – i co dalej?

Decyzja o kupnie nowego auta jest dość ważna i często jej podjęcie zajmuje nam bardzo dużo czasu. Kiedy już porównamy wszystkie oferty i zdecydujemy się na jedną z nich, a okaże się, że nie posiadamy wystarczającej ilości środków finansowych, co należy zrobić? Wspaniały samochód to marzenie niemalże każdego człowieka posiadającego uprawnienia do kierowania tego typu […]